Our Staff

KHADAGE ASHVINI VASANT

B.Sc

DETAILS

POONAM PRAMOD KENJALE

B.Sc

DETAILS

YOGITA POPAT GHADGE

B.Sc

DETAILS

SHAILA SANJAY KHANDAIT

M.Com

DETAILS

SUSHMA GANPAT BHOITE

Diploma Computer Engineering

DETAILS

BHAKTI SHIVAJI KSHIRSAGAR

M.A

DETAILS

MONALI TANAJI GAIKWAD

M.Com

DETAILS

KOMAL CHANDRAKANT NANAVARE

M.Com

DETAILS

MADHAVI POPAT JADHAV

M.Com

DETAILS

PALLAVI SURESH DOUND

B.A

DETAILS

KANCHAN HANMANT BARGE

M.A

DETAILS

PRIYA VILAS BHILARE

B.A.B.ED

DETAILS

ARTI TANAJI MIRAGE

B.Sc

DETAILS

SANTOSH R. NALAWADE

M.A

DETAILS